-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ -> Правила переносу

Орфографічні правила переносу

1 Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами:
гай-ка, зо-шит, книж-ка, ко-ло-дязь, паль-ці, са-дів-ник, Хар-ків
1.1 При цьому не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук. Отже, переносити можна лише так:
ґу-дзик, хо-джу.
1.2 При цьому, якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса, а ж або з — до корення), то їх слід розривати:
над-звичай-ний (а не на-дзвичайний), під-жив-ляти (а не пі-дживляти).
1.3 Апостроф і м'який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери:
бур'-ян (а не бур-'ян), кіль-це (а не кіл-ьце), Лук'-ян (а не Лук-'ян), низь-ко (а не низ-ько).
1.4 Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний:
ака-де-мія (а не а-кадемія), Марія (а не Марі-я), олі-вець (а не о-лівець).
1.5 При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу:
багато-ступінчастий (а не багатос-тупінчастий), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний), далеко-східний (а не далекос-хідний).
1.6 Не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень цифр:
АЕС, ЛАЗ-105, МАГАТЕ, МАУ, НТШ, УАПЦ.
1.7 У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами:
Дні-пpo й Дніп-ро, Оле-ксандра й Олек-сандра, се-стра й сест-ра.
1.8 Це правило поширюється й на суфікси:
бли-зький і близь-кий, видавни-цтво, видавниц-тво й видавницт-во, га-ли-цький і галиць-кий, росій-ський і російсь-кий, убо-зтво, убоз-тво й убозт-во, суспільс-тво й суспільст-во.