-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ПРАВОПИС СУФІКСІВ -> Іменникові суфікси

1 Суфікси -ник, -івник, -чик (-щик) пишуться з и
братик, вузлик, передовик; гірник, кулеметник; газівник, працівник; хлопчик, прапорщик
Слід відрізняти український суфікс -ик від іншомовних -ик, -ік (-їк). В іншомовних суфіксах пишеться и або і (ї) відповідно до правил правопису и та і (ї) в словах іншомовного походження.
історик, медик, фізик, але: механік, прозаїк, хімік
2 Суфікс -ив(о), що вживається для вираження збірних понять, які означають матеріал або продукт праці, пишеться тільки з и:
вариво, добриво, куриво
марево (не матеріал і не продукт праці)
3 У суфіксах -альник, -ильник, -ільник, -альник, -альність після л перед н завжди пишеться ь
постачальник, уболівальник, фрезерувальник; волочильник, мастильник; полільник; відповідальність, геніальність
4 Кінцевий приголосний у суфіксах -аль, -ень, -ець (-єць), -ість, -тель завжди м'який, а тому всі слова з цими суфіксами пишуться з ь
коваль, скрипаль; велетень, в'язень; бельгієць, мовознавець, переможець; здатність, свіжість; вихователь, любитель
5 Суфікси -инн(я), -інн(я), -анн(я) [-янн(я)] пишуться з двома н
5.1 Суфікс -инн(я) вживається в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття
бобовиння, гарбузиння, картоплиння, павутиння
каміння, коріння, насіння
5.2 Суфікс -інн(я) мають іменники середнього роду, що утворюються від дієслів із голосними основи и та і
горіти — горіння, носити — носіння, ходити — ходіння, шарудіти — шарудіння
5.3 Суфікс -анн(я) [-янн(я)] мають іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосним основи а (я)
гукати — гукання, гуляти — гуляння, зростати — зростання, сприяти — сприяння
5.4 Суфікс -енн(я) мають віддієслівні іменники середнього роду, в яких наголос падає на корінь
Звернення, напруження, піднесення, удосконалення
6 Суфікс -ен(я) вживається в іменниках середнього роду, що означають живі істоти
вовченя, гусеня, чаєня
7 Суфікси зменшено-пестливих слів -ечок [-єчок-], -ечк(а) [-єчк(а)], -ечк(о) [-єчк(о)] не слід змішувати із суфіксами ичок, -ичк(а): останні бувають тільки в словах, що походять від слів із суфіксами –ик, -иця
Вогничок, кошичок, вуличка, паличка
В інших випадках уживаються суфікси з е, є
вершечок, мішечок, краєчок; діжечка, копієчка, Марієчка, річечка; віконечко, словечко, яєчко
8 Слід відрізняти суфікс -енк(о) [-єнк(о)] від суфікса -еньк(о, а) [-єньк(о)]: суфікс -енк(о) [-єнк(о)] вживається здебільшого в іменниках, що означають прізвища
Гордієнко, Кравченко
зрідка — в загальних назвах:
безбатченко, коваленко
9 Cуфікс -еньк(о, а) [-єньк(о)] вживається для творення пестливих назв
батенько, кониченько, серденько; ніженька, тополенька.
10 За допомогою суфіксів -иськ(о) [-їськ(о)], -ищ(е) [-їщ(е)] утворюються слова переважно з емоційно-негативним відтінком від іменників усіх родів, причому після приголосного пишеться и,  після голосного - ї
гноїсько, дівчисько, хлопчисько; вогнище, побоїще, становище
11 При творенні чоловічих імен по батькові вживається тільки суфікс -ович
Васильович, Дорошович, Ігорович, Микитович, Олексійович, Юрійович
11.1 При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), від імен на –й -ївн(а)
Борисівна, Василівна; Гордіївна, Сергіївна, Юріївна
11.2 Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна, Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна; Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна); Савич (і Савович), Савівна; Хомич (і Хомович), Хомівна; Якович, Яківна
1 При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і з о
Антін — Антонович, Антонівна; Федір — Федорович, Федорівна
12 В іменниках жіночого роду, утворених від іменників та інших частин мови, вживається суфікс -івк(а) [-ївк(а)]
голівка, долівка, маївка, ножівка, полівка, спиртівка, частівка, шалівка
У деяких іменниках уживається суфікс -овк(а)
головка (капусти), духовка, зарисовка, підготовка
13 В іменниках чоловічого роду після приголосних уживається суфікс -ок із випадним о в непрямих відмінках
вершок, гайок, кийок, кілок, лужок, стручок
13.1 Після м'яких приголосних перед суфіксом -ок пишеться ь
деньок, пеньок
14 Іншомовні суфікси -ир, -ист, -изм виступають після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р
бригадир, командир; бандурист, дантист, пейзажист; класицизм, педантизм, тероризм
15 Після решти приголосних пишеться -ір, -іст, -ізм
вампір, гарнір, пломбір; піаніст, спеціаліст; модернізм, плюралізм
В утвореннях від власне українських коренів пишеться -ист, -изм
боротьбист, побутовизм, речовизм
16 Після голосних у цих суфіксах виступає ї
акмеїст, героїзм, конвоїр